Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden- Forever Me

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.       Forever Me: Forever Me, gevestigd te Almere onder KvK nr: 7508781.

2.       Klant: degene met wie Forever Me een overeenkomst is aangegaan.

3.       Partijen: Forever Me en klant samen.

4.       Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Forever Me.

2.       Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.       Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/ of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

1.     Alle prijzen die Forever Me hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.     Alle prijzen die Forever Me hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Forever Me te allen tijde wijzigen.

3.     Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Forever Me niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding cq het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.     De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld is lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 – Monsters/ modellen

Indien de klant een monster of model van een product  heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 – Gevolg niet tijdig betalen

1.     Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Forever Me gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.     Wanneer de klant in verzuim is is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Forever Me.

3.     De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.     Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Forever Me zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Forever Me op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.     Weigert de klant zijn medewering aan de uitvoering van de overeenkomst door Forever Me, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Forever Me te betalen.

Artikel 6 – Recht van reclame

1.     Zodra de klant in verzuim is, is Forever Me gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2.     Forever Me roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3.     Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Forever Me, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4.     De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

1.     Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

·       Het product niet is gebruikt

·       Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

·       Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

·       Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding enz.)

·       De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s etc.)

·       Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsvesteding is

·       Het product geen los tijdschrift of losse krant is

·       Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

·       De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2.     De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

·       Op de dat nadat de consument het laatste product op onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

·       Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

·       Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3.     De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@foreverme.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Forever Me, www.foreverme.nl, kan worden gedownload.

4.     De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken zijn herroepingsrecht te retourneren aan Forever Me, per adres: Marktmeesterstraat 4, 1315 GE Almere, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5.     De koste voor retourneren komen alleen voor rekening van Forever Me indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

6.     Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Forever Me deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product aan Forever Me heeft geretourneerd.

Artikel 8 – Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verbintenis op de schorten

Artikel 9 – Retentierecht

1.       Forever Me kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Forever Me heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2.       De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betaling verschuldigd is aan Forever Me.

3.       Forever Me is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 10 – Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Forever Me te verrekenen met een vordering op Forever Me.

Artikel 11 – Eigendomsbehoud

1.     Forever Me blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de kant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Forever Me op grond van wat met Forever Me gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake te tekortschieten in nakoming.

2.     Tot die tijd kan Forever Me zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3.     Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4.     Indien Forever Me een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Forever Me het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 12 – Levering

1.     Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt

2.     Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

3.     Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Forever Me het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen deel alsnog is voldaan.

4.     Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Forever Me kan tegenwerpen.

Artikel 13 – Levertijd

1.     De door Forever Me opgegeven levertijd zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.     De levertijd vangt aan op het moment dat de klant (elektronisch) bestelproces volledig heeft afgerond daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Forever Me.

3.     Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Forever Me niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 14 – Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 15 – Verpakking en verzending

1.     Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten manen, bij gebreke waarvan Forever Me niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2.     Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Forever Me, bij gebreke waarvan Forever Me niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 16 – Bewaring

1.     Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2.     Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdig danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 17 – Garantie

1.     De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

2.     De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3.     Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/ of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 18 – Ruilen

1.     Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

·       Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.

·       Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes

·       Het product is nog niet gebruikt

2.     Afgeprijsde artikelen, niet- houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 19 – Vrijwaring

De klant vrijwaart Forever Me tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Forever Me geleverde producten en/ of diensten.

Artikel 20 – Klachten

1.     De  klant dient  een door Forever Me geleverd product op verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.     Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst  mocht verwachten, dan dienst de klant Forever Me daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.     Consument en dienen Forever Me uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.     De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Forever Me in staat is hierop adequaat te reageren.

5.     De klant dient aan te tonen dat de klant betrekking heeft  op een overeenkomst tussen partijen.

6.     Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet te leiden dat Forever Me gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 21 – Ingebrekestelling

1.     De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Forever Me.

2.     Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Forever Me ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid Forever Me

1.     Forever Me is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.     Indien Forever Me aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.     Forever Me is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.     Indien Forever Me aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door eenn verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.     Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/ of opschorting van enige verplichting.

Artikel 23 – Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Forever Me vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 24 – Recht op ontbinding

1.     De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Forever Me toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.     Is de tekortkoming van de verplichtingen door Forever Me niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Forever Me in verzuim is.

3.     Forever Me heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Forever Me kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 25- Overmacht

1.     In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Forever Me in de nakoming van enige verplichting te aanzien van de klant niet aan Forever Me kan worden toegerekend in een van de wil van Forever Me onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Forever Me kan worden verlaagd.

2.     Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook- doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, compute- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slecht weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.     Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Forever Me 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Forever Me er weer aan kan voldoen.

4.     Vanaf het moment dat een overmacht situatie  tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.     Forever Me is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevold van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 26 – Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 27 – Wijziging algemene voorwaarden

1.     Forever Me is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.     Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten tijde worden doorgevoerd.

3.     Grote inhoudelijke wijzigingen zal Forever Me zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.     Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 28 – Overgang van rechten

1.     Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden  worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Forever Me.

2.     Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid. Burgerlijk Wetboek.

Artikel 29 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.     Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tas tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.     Een bepaling die niet of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling due het dichts in de buurt komt van wat Forever Me bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 30 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.     Op iedere overeenkomst tussen parten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.     De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Forever Me is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 2 augustus 2020